Godziny otwarcia biura
pon
8:00 – 19:00
wt
8:00 – 19:00
śr
8:00 – 19:00
czw
8:00 – 19:00
pt
8:00 – 19:00
sb
10:00 – 15:00
KONTO KLIENTA
PL
pl

  Konsultant Top Box udzieli Ci informacji najszybciej jak to możliwe

  Preferowane godziny kontaktu:

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ („REGULAMIN”)

  1. DEFINICJE

  TOPBOX -Topbox Landbank Poland Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Litewska 1 00-581 Warszawa, NIP: 5252762870, REGON: 381264525, Numer KRS:0000747865

  DANE KONTAKTOWE 

  infolinia (pon-pt 8.00-19.00, sb 10.00-15.00): 800 800 007

  formularz kontaktowy: modlinska@topbox.com.pl

  UŻYTKOWNIK– osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej 

  STRONA INTERNETOWA – strona internetowa dostępna pod adresem www.topbox.com.pl

  SERWIS INTERNETOWY – udostępniona usługa elektroniczna utworzona i świadczona przez Topbox na rzecz Użytkownika, umożliwiająca obsługę produktów i usług dla Użytkownika przez Internet

  PANEL KLIENTA – usługa elektroniczna za pośrednictwem Serwisu, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika w serwisie internetowym;

  2. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

  RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ 

  Topbox  świadczy usługi na odległość drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej poprzez przekaz danych na żądanie Użytkownika. W szczególności jest to:

  1. składanie oświadczeń i zawieranie umów
  2. wypełnianie formularza kontaktowego (np. zgłaszanie reklamacji)
  3. zapis na newsletter
  4. dokonywanie płatności

  WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

  Każdy z Użytkowników może korzystać z materiałów dostępnych na Stronie internetowej wyłącznie na własny użytek, wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  Strona internetowa stanowi przedmiot praw własności intelektualnej Topbox, w związku z czym Użytkownik zobowiązany jest do nienaruszania przedmiotowych praw.

  Za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik może przejść do Serwisu internetowego, a następnie założyć Panel Klienta i  logować się do niego używając indywidualnych danych uwierzytelniających.

  Strona internetowa używa plików cookies, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności korzystania z plików cookies.

  Użytkownik korzystając ze Strony internetowej nie może:

  1. dostarczać treści o charakterze bezprawnym
  2. korzystać ze Strony internetowej w sposób naruszający prawa innych osób
  3. wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie Strony internetowej; dotyczy to również przesyłania plików zainfekowanych wirusami
  4. podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę Strony internetowej
  5. blokować, nadpisywać ani modyfikować treści, które są wygenerowane przez Topbox 
  6. uzyskiwać ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do sieci w jakikolwiek sposób
  7. zakłócać działania Strony internetowej w jakikolwiek inny sposób

  WYMAGANIA TECHNICZNE

  Korzystanie ze Strony internetowej wymaga dostępu do Internetu oraz korzystania z najnowszej wersji przeglądarki typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Internet Explorer, które umożliwiają korzystanie z plików cookies, Javascript, i SSL.

  Podczas korzystania ze Strony internetowej zalecamy posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz przeprowadzanie okresowych aktualizacji przeglądarki.

  STRONA INTERNETOWA ZAWIERA:

  -treści tworzone i publikowane przez Topbox (np. dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio i video) oraz linki lub odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Topbox.

  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW NAJMU

  Zawieranie umów najmu drogą elektroniczną odbywa się poprzez założenie Panelu Klienta oraz wypełnienie wniosku o zawarcie umowy znajdującego się na stronie internetowej www.topbox.com.pl

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A

  Zapłata  Czynszu Najmu i Kaucji następuje w dniu podpisania Umowy Najmu przez Użytkownika poprzez:

  a) system płatniczy Autopay

  b) kartą płatniczą przez system Autopay, dostępne formy płatności: 

  c) kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Topbox w godzinach od 8.00 do 19.00 w każdy roboczy dzień tygodnia

  W przypadku wybrania formy płatności innej niż zapłata gotówką w siedzibie Topbox, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

  4. PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNE

  Na koncie klienta istnieje możliwość włączenia płatności cyklicznych.

  Przy aktywacji subskrypcji, płatności za wystawione faktury będą pobierane automatycznie przed nowym okresem rozliczeniowym, za który faktura została wystawiona.

  Płatności automatyczne można wyłączyć i włączyć w dowolnej chwili z poziomu konta klienta (w sekcji dokumentów). Po wyłączeniu subskrypcji, w dalszym ciągu będzie możliwe opłacenie wystawionych faktur za pomocą pojedynczych transakcji online AutoPay.

  5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  W przypadku umów zawieranych na odległość konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  Prawo odstąpienia od umowy można  zrealizować w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres : Topbox Landbank Poland Sp.  z o.o. Litewska 1, Warszawa, bądź e-mailem na adres: modlinska@topbox.com.pl

  W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu, Topbox zwróci Kupującemu kwotę zapłaconą za Czynsz Najmu i Kaucję w sposób wybrany przez Kupującego maksymalnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

  6. ZWROTY

  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez użytkownika kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytkownika w terminie 14 dni roboczych.

  7. REKLAMACJE

  Użytkownik może kierować wszelkie reklamacje, uwagi czy komentarze dot. działania Strony internetowej i Serwisu internetowego

  – w formie pisemnej – na adres Litewska 1, 00-581 Warszawa

  – elektronicznie –  w Serwisie internetowym lub na Stronie internetowej.

  Reklamacje są rozpoznawane  niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni Użytkownik jest informowany o wydłużeniu terminy i przewidywanym udzieleniu odpowiedzi, który nie może jednak przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Użytkownika– osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W przypadku Użytkownika innego niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  Odpowiedzi na reklamacje są wysyłane w formie papierowej albo pocztą elektroniczną w zależności od sposobu wyboru kontaktu z Topbox przez Użytkowanika.

  Każdy Użytkownik ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów lub prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego wedle swego wyboru.

  8. RĘKOJMIA

  Topbox ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Boxu w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

  9. DANE OSOBOWE

  Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Topbox danych osobowych zawartych we wniosku o zawarcie umowy najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji wniosku i dalszej obsługi (np.: reklamacyjnej). Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie umowy.

  Topbox jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Wszelkie dane osobowe podane na wniosku Internetowym są gromadzone i przetwarzane w formie papierowej oraz w systemie elektronicznym zgodnie z w/w ustawą.

  Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane w dozwolonych prawem polskim usprawiedliwionych celach administratora danych osobowych w tym do celów realizacji złożonych wniosków, w tym także do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi. Jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę może udzielić zgód na wykorzystywanie jego danych osobowych w szerszym zakresie.

  Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie internetowej

  Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości email na adres wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Panelu Klienta. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Topbox lub przesłać swoje oświadczenie na adres Topbox. Użytkownik z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadany Panel Klienta i poinformuje go o tym fakcie.

  W celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, napraw technicznych lub przywrócenia poprawności funkcjonowania usługi możliwe jest wyłączenie lub ograniczenie dostępu do Strony internetowej. Informacja o wyłączeniu lub ograniczeniu dostępu zostanie przekazana w Komunikacie publikowanym na Stronie Internetowej.

  Wnioski o zawarcie Umowy Najmu złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia wniosku.

  Ta strona korzysta z plików cookies, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Kontynuując, zgadzasz się na używanie plików cookies. Dowiedzieć się więcej.
  Rozumiem

   Wypełnij formularz,
   aby nasz konsultant
   mógł sprawnie Ci pomóc

   Chcesz zarezerwować miejsce do przechowywania? A może masz do nas jakieś pytania lub zastanawiasz się, czy self-storage jest dla Ciebie? Zostaw nam wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin i przedstawimy Ci wszystkie szczegóły.

   • W 100% bezpłatna i niezobowiązująca rezerwacja boksu
   • Zarezerwuj boks na max. 3 dni z gwarancją niezmienności ceny
   • W razie potrzeby zmień boks na większy lub mniejszy

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Topbox Landbank Poland sp. z o.o.. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

    Konsultant Top Box udzieli Ci informacji najszybciej jak to możliwe