Załącznik nr 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW TOPBOX PRZYSTEPUJĄCYCH DO PROGAMU UBEZPIECZENIOWEGO

Ubezpieczyciel:  

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  

ul. Noakowskiego 22; 00-668 Warszawa  

Ubezpieczony:  

Właściciel majątku wnoszonego do wynajmowanego magazynu. 

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Zakres ubezpieczenia:  

Zakres pełny zgodnie z §5 OWU. 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, deszcz nawalny, huragan, grad, lawinę̨, osuniecie się ziemi,  dym i sadzę, huk ponaddźwiękowy, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, zapadanie się ziemi, zalanie, piękanie mrozowe, upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, powódź oraz szkody wyrządzone przez mole lub szkodniki.

Suma ubezpieczenia: 

W każdym czasie stanowi maksymalną wartość odtworzeniowa składowanego mienia zadeklarowaną w umowie najmu powierzchni magazynowej. W przypadku, kiedy zadeklarowana wartość składowanego mienia jest niższa niż̇wartość́mienia w dniu szkody (niedoubezpieczenie) wysokość́szkody  zmniejsza się̨w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości mienia na dzień́powstania szkody Dla mienia powyżej 200 000 zł wymagana akceptacja InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

Udział Własny – Brak 

System ubezpieczenia:  

Sumy Stałe  

 1. Wartość odtworzeniowa (nowa) pod warunkiem, że okres eksploatacji tego mienia nie przekracza 20 lat (nie dotyczy sprzętu  elektronicznego: komputerów, tabletów, iphonów, ipadów, notebooków, laptopów, telefonów stacjonarnych i przenośnych, kamer i  aparatów cyfrowych, sprzętu RTV wraz z nagłośnieniem, anten satelitarnych wraz z osprzętem oraz medycznych urządzeń elektronicznych) – dla których okres eksploatacji nie może przekraczać 5 lat,  
 2. rzeczywistej, w pozostałych przypadkach.  
 3. Jeżeli roszczenie obejmuje stratę lub szkodę na dokumentach, podstawą rozliczenia będą uzasadnione koszty ponownego wydruku,  wydania lub odtworzenia dokumentów. 

II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Zakres ubezpieczenia:  

1. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia, w miejscu i  okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, bezpośrednio w następstwie zaistnienia zdarzenia wymienionego w umowie  ubezpieczenia.  

2. Mienie wymienione w polisie, objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych bezpośrednio wskutek następujących zdarzeń:  1) kradzieży z włamaniem,  

2) rabunku, 

3) wandalizm. 

3. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek wandalizmu w ubezpieczonym mieniu znajdującym się wewnątrz lokalu, wyrządzone po uprzednim usunięciu przez osoby trzecie przy użyciu siły i narzędzi zabezpieczeń.  

Suma ubezpieczenia:  

100% wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia  

Udział własny: Brak 

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Warunki ubezpieczenia:  

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka  Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku i mają zastosowanie do odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności  określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem albo użytkowaniem mienia. 

Przedmiot ubezpieczenia:  

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem  albo użytkowaniem mienia. 

Zakres terytorialny:  

Teren Magazynów 

Suma gwarancyjna:  

20.000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, max limit dla każdego wynajmowanego pomieszczenia.  

Franszyza integralna: brak 

IV. Zasady ogólne:

Ubezpieczenie obejmuje mienie przechowywane w magazynie zgodnie z wartością zadeklarowaną przez klienta. 

Wartość składowanego mienia w wynajmowanym pomieszczeniu, nie może przekroczyć deklarowanej wartości.  

Na poczet niniejszej programu zostają wprowadzone poniższe limity:  

 1. Pieniądze, Monety, Bilon, Obligacje, Papiery Wartościowe i tym podobne, biżuteria, Zegarki, Kamienie Szlachetne oraz Znaczki, których  łączna wartość nie przekracza 5000 zł. 
 2. Futra, sztuka, perfumy, tytoń, cygara, papierosy, piwo, wino, napoje alkoholowe (piwo, wino i tym podobne), których łączna wartość nie  przekracza 100 000 zł. 
 3. Artykuły elektroniczne, których łączna wartości nie przekracza 100 000 zł. Artykuły elektroniczne oznaczają wszystkie urządzenia  elektryczne będące towarami konsumpcyjnymi i przemysłowymi, w tym, ale nie ograniczając się do radia, telewizorów, komputerów,  oprogramowania komputerowego, dysków twardych, chipów, mikrochipów, obwodów drukowanych i ich elementów, modemów,  monitorów, kamer, faksów, fotokopiarek, magnetowidów, wież stereo, odtwarzaczy CD, nagrywarek / odtwarzaczy cyfrowych i tym  podobnych. Ciężkie urządzenia elektryczne, takie jak aparatura rozdzielcza, turbiny, generatory i tym podobne nie są uważane za artykuły  elektroniczne. 
 4. Szkody spowodowane szkodnikami do: 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w tym na szkody wyrządzone przez mole – podlimit do  15 000 PLN. 
 5. Szkody wyrządzone w dokumentach – 40 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Przekroczenia wskazanych limitów możliwe tylko za indywidualna zgodą InterRisk S.A. Vienna Insurance Group.  

V. Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody: 

 1. Poinformować służby ratunkowe jeżeli jest taka konieczność: telefon alarmowy 112 
 2. Niezwłocznie poinformować pracownika o zaistniałym zdarzeniu. 
 3. Wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia. 
 4. Jeżeli istnieje taka możliwość należy zabezpieczyć mienie przed dalszym pogłębianiem się szkody oraz podjąć działania w celu minimalizacji  strat. 
 5. Zgłosić zaistniałe zdarzenie pod adresem: topbox.szkody@b-solution.pl za pomocą formularza zgłoszenia szkody dostępnego u  przedstawicieli TopBox. 

Na podstawie przesłanego formularza przesłane zostaną dalsze instrukcje postępowania. 
Dla sprawnego procesu formularz powinien być przekazany pod wskazany adres w ciągu 24 h od powzięcia informacji o szkodzie. 

W celu ułatwienia likwidacji szkód majątek wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł powinien być́ sfotografowany indywidualnie ze szczególnym  uwzględnieniem o ile jest to możliwe typu, modelu, który pozwoli na identyfikację ubezpieczonego przedmiotu w przypadku szkody.  

Ogólne Warunki, które mają zastosowanie:  

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo  Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych  od dnia 1 sierpnia 2021 roku.  
 2. OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1  sierpnia 2021 roku.  
 3. OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1  sierpnia 2021 roku.