Załącznik nr 1

Regulamin korzystania z magazynów samoobsługowych

§1 Definicje

Wynajmujący – Topbox Landbank Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-581 przy ul. Litewska 1, NIP: 5252762870, REGON: 381264525, KRS: 0000747865

Najemca – strona Umowy Najmu zawartej z Wynajmującym

Umowa Najmu – Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą regulująca warunki najmu pomieszczenia magazynowego w zespole magazynów samoobsługowych.

Box – pomieszczenie magazynowe w Zespole magazynów samoobsługowych.

Zespół magazynów samoobsługowych – lokal użytkowy przeznaczony do magazynowania rzeczy

§2 Postanowienia ogólne
 1. Wynajmujący jest właścicielem budynku położonego przy ul. Tarasowej 1 w Warszawie („Zespół magazynów samoobsługowych”), na powierzchni którego znajdują się wydzielone pomieszczenia magazynowe (tzw. Boxy) o różnej powierzchni przeznaczone na wynajem. Powierzchnia poszczególnych Boxów wskazana na planie sytuacyjnym może nieznacznie różnić się od ich powierzchni rzeczywistej. Różnica ta nie przekracza 10%.
 2. Regulamin korzystania z magazynów samoobsługowych reguluje stosunek najmu zawarty pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w zakresie nieuregulowanym Umową Najmu.
 3. Zespół magazynów samoobsługowych jest dostępny dla Najemcy od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę przy czym biuro administracyjne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19 oraz w soboty od 10 do 15.
 4. Box może być wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie do przechowywania legalnych rzeczy przy czym: 
  • Box nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi, a zatem Najemca nie może używać go na cele mieszkaniowe, biurowe, prowadzenia działalności gospodarczej ani żadne inne niezgodne z przeznaczeniem, zabrania się również przebywania w środku boksu z zamkniętymi drzwiami.
  • rzeczy złożone w Boxie nie są oddawane Wynajmującemu na przechowanie w rozumieniu art. 835-845 Kodeksu cywilnego.
 5. W Boxie nie mogą być składowane rzeczy:
  • łatwo psujące się  lub narażone na zepsucie, bez hermetycznych opakowań
  • materiały wybuchowe, materiały łatwopalne, substancje toksyczne, środki żrące, produkty ropopochodne,  pełne i puste pojemniki ciśnieniowe do przewozu gazów technicznych i LPG,
  • broń, amunicja,  
  • substancje odurzające,
  • rośliny, zwierzęta,
  • rzeczy, których przechowywanie w tym zakresie  wymaga szczególnych wymogów lub zasad przechowywania uregulowanych odrębnymi przepisami prawa,
  • rzeczy pochodzące z przestępstwa,
  • krew, tkanki, organy ludzkie bądź zwierzęce,
  • śmieci i odpady, rozbite samochody i motocykle oraz ich części
  • inne, które zostały wyłączone na podstawie umowy ubezpieczenia Wynajmującego i wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

   Wynajmujący dopuszcza możliwość składowania zabytkowych pojazdów, które nie uczestniczyły w wypadkach jedynie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego i po przygotowaniu odpowiedniego homologowanego podłoża, tak aby zapobiec przedostawaniu się płynów roboczych pojazdu do podłoża. Przed przechowywaniem płyny robocze pojazdu muszą być zredukowane do technicznego niezbędnego minimum. Ponadto najemca musi zapewnić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową pojazdu w wysokości co najmniej 500 000 zł
 1. W Boxach zakazuje się używania urządzeń grzewczych, gazowych ani innych otwartych źródeł ognia a także generatorów prądu.
 2. Strony ustalają, że w każdym momencie magazynowania rzeczy Najemcy ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty wskazanej w Umowie Najmu. Najemca gwarantuje, że wskazana wartość jest zgodna z wartością rzeczywistą magazynowanych przedmiotów.
 3. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za szkodę wyrządzoną Najemcy z tytułu składowania rzeczy w Boxie jedynie do kwoty wskazanej w Umowie Najmu oraz w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem Wynajmującego.
 4. W żadnym wypadku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy za  szkodę w rzeczach, których składowanie jest zabronione zgodnie z ust 5 powyżej.
 5. W przypadku składowania przez Najemcę rzeczy, które zostały wskazane w ust. 5 powyżej, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 50% stawki czynszu za każdy dzień składowania takiej rzeczy w Boxie. Kara umowna nie wyklucza odszkodowania przenoszącego jego wartość.
 6. Za samowolne zajęcie jakiejkolwiek powierzchni magazynowej poza Boxem bez podpisania umowy najmu z Wynajmującym, naliczana zostanie opłata w wysokości dwukrotności wartości aktualnego miesięcznego czynszu za dane pomieszczenie magazynowe. Równocześnie Wynajmujący uprawniony jest do usunięcia rzeczy wniesionych samowolnie do obiektu lub składowania ich w magazynie zbiorowym na wyłączny koszt i ryzyko Najemcy.
 7. Najemca wyraża zgodę na komunikację elektroniczną w tym przesyłanie faktur w formie elektronicznej w związku z zawarciem Umowy Najmu. Komunikacja elektroniczna odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przy podpisywaniu Umowy Najmu lub założeniu konta na portalu topbox.com.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Najemcy zawartych w Umowie Najmu lub istotnej zmiany przedmiotów przechowywanych przez Najemcę w tym ich wartości, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji tych danych, nie późniejszej jednak niż w terminie 3 dni od powstania zmiany poprzez przesłanie ich na adres mailowy modlinska@topbox.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Wynajmującego. Do czasu poinformowania Wynajmującego przez Najemcę o zmianie adresu, wszelką korespondencję (w tym zawiadomienia) wysyłaną przez Wynajmującego na dotychczasowy adres Najemcy uważa się za ważnie i skutecznie doręczoną.
 8. Po zawarciu Umowy Najemca otrzyma jeden kod dostępu z zastrzeżeniem  par. 8 ust. 2 poniżej, i dane do logowania w aplikacji umożliwiający wstęp na teren Zespołu magazynów samoobsługowych. Aktywacja wydanego kodu nastąpi dopiero po opłaceniu pierwszego czynszu i przedstawieniu ubezpieczenia zgodnie z Umową Najmu.
 9. Każda osoba posiadająca indywidualny kod dostępu będzie traktowana przez Wynajmującego jako osoba upoważniona przez Najemcę do korzystania z Boxu. W przypadku, gdy Najemca udostępni kod dostępu innej osobie będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone Wynajmującemu lub innym osobom w wyniku posłużenia się przez osobę inną niż Najemca kodem dostępu Najemcy, a co za tym idzie Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tym związanej (z wyłączeniem wypadków zawinionych działaniami Wynajmującego). 
 10.  Na terenie Zespołu magazynów samoobsługowych zabronione jest palenie. Naruszenie tego zakazu przez Najemcę będzie skutkowało zapłatą kary umownej w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia. W przypadku gdy najemca, osoba towarzysząca mu lub osoba upoważniona spowoduje włączenie systemu alarmowego, najemca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów,  które poniósł Wynajmujący w związku z zaistnieniem w/w sytuacji. 
 11. Najemcy nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian przeznaczenia Boxu, przeróbek, adaptacji czy instalacji wyposażenia bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Miejsca parkingowe mieszczące się na terenie Zespołu magazynów samoobsługowych są dostępne dla Najemców jedynie w celu wniesienia lub wyniesienia rzeczy ruchomych do lub z Boxu przy czym okres postoju nie może przekroczyć 120 minut. W przypadku pozostawienia samochodu na terenie Zespołu magazynów samoobsługowych powyżej 120 minut Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 100 zł za każdy przypadek takiego naruszenia postanowień oraz dokona blokady kodu dostępu do Zespołu magazynów samoobsługowych. Kod dostępu zostanie odblokowany po uregulowaniu płatności.
 12. W przypadku wyrażenia zgody przez Najemcę na komunikację elektroniczną, wszelka korespondencja w tym wezwania do zapłaty i wypowiedzenie umowy będzie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w Umowie Najmu. W pozostałych przypadkach korespondencja będzie wysyłana drogą pocztową.
§3 Czas trwania umowy

Umowa Najmu może być zawarta na czas oznaczony nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy lub na czas nieoznaczony.

§4 Wypowiedzenie umowy
 1. Umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony każda ze stron może wypowiedzieć za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 21 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem w dniu następnym po dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie.
 2. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania Umowy Najmu bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn w każdym przypadku gdy Najemca:

Umowa ulega wtedy rozwiązaniu z momentem doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Najmu, Najemcy osobiście , listem poleconym lub drogą mailową.

§5 Czynsz  Kaucja
 1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Czynszu oraz Kaucji w wysokości wskazanej w Umowie Najmu.
 2. Wynajmujący ma prawo do zmiany Czynszu nie częściej jednak niż raz na 6 miesięcy. Zmiana czynszu następuje przez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości co najmniej na jeden miesiąc naprzód.
 3. Najemca jest zobowiązany do opłacania Czynszu w dotychczasowej wysokości do czasu otrzymania powiadomienia o zmianie Czynszu i faktury uwzględniającej zmianę Czynszu. Czynsz płatny jest w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 4. W razie opóźnienia w płatności Czynszu Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe.
 5. Pierwszy Czynsz zostanie zapłacony przy podpisaniu Umowy Najmu a Wynajmujący wystawi na tę okoliczność fakturę, która obejmować będzie także inne niż Czynsz opłaty związane np. z wydaniem kodu dostępu czy ubezpieczeniem.
 6. W przypadku opóźnień w zapłacie Czynszu i innych opłat Wynajmujący powiadomi Najemcę o zaległości wysyłając maile w piątym, dziesiątym i piętnastym dniu opóźnienia, i wyznaczy dodatkowy termin przy czym za każde powiadomienie mailowe zostanie naliczona opłata odpowiednio w wysokości 10zł, 20zł i 50zł netto. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do zapłaty Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy  i opróżnienia Boxu a w przypadku zaległości przekraczających 14 dni, licząc od dnia wymagalności należności, dług może zostać przekazany do windykacji przez firmę zewnętrzną.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Czynszu oraz innych opłat Wynajmującemu przysługuje prawo do:
  – ograniczenia dostępu Najemcy do Boxu poprzez  blokadę kodu dostępu, 
  – odmowy wydania rzeczy złożonych w Boxie w granicach prawa zastawu.
 8. Dostęp do Boxu zostanie odblokowany w godzinach pracy biura administracyjnego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po uregulowaniu przez Najemcę zaległych płatności wraz z odsetkami.
 9. Najemca zobowiązuje się przy podpisaniu Umowy Najmu lub jej zmiany do uiszczenia Kaucji w celu zabezpieczenia jego zobowiązań wynikających z Umowy Najmu.
 10. Wymagalne wierzytelności Wynajmującego  wobec Najemcy mogą zostać potrącone z Kaucji bez konieczności wezwania Najemcy do spełnienia świadczenia i wyznaczenia mu dodatkowego terminu na ich spełnienie. Kaucja jest wykorzystywana w pierwszej kolejności na zapłatę odsetek, innych opłat a następnie na zapłatę Czynszu.
 11. W sytuacji wykorzystania Kaucji  w części lub w całości w trakcie trwania Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia Kaucji do pierwotnej jej wysokości. W przypadku nieuzupełnienia Kaucji w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia Umowy Najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 12. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 14 dni od zakończenia Umowy Najmu, chyba że zostanie wykorzystana w czasie trwania tej umowy.
§6 Ubezpieczenie
 1. Wynajmujący posiada umowę ubezpieczenia mocą której istnieje możliwość objęcia tym ubezpieczeniem także mienia Najemcy przechowywanego w Boxie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najemca ma prawo skorzystania z takiej formy ubezpieczenia przy zawieraniu Umowy Najmu pod warunkiem terminowego uiszczenia płatności z tytułu ubezpieczenia w wysokości wskazanej w Umowie Najmu.
 2. Warunki ubezpieczenia w tym wysokość składki, którym objęty jest Wynajmujący mogą ulec zmianie, z uwagi na wprowadzane zmiany ze strony Ubezpieczyciela.
  W związku z powyższym Wynajmujący poinformuje Najemcę o powyższych zmianach drogą mailową. Najemca jest zobowiązany w terminie 14 dni od otrzymania takiej wiadomości do poinformowania Wynajmującego o braku akceptacji nowych warunków i dostarczenia nowej polisy zawartej we własnym zakresie, w przeciwnym razie najem wygasa. Brak reakcji ze strony Najemcy poczytuje się za akceptację nowych warunków.
 3. Wynajmujący zastrzega, że nie jest zobowiązany do odnawiania aktualnej polisy lub zawarcia nowej w zakresie ochrony mienia wniesionego do Boxu w kolejnych okresach ubezpieczeniowych. W sytuacji rezygnacji z w/w ubezpieczenia Wynajmujący poinformuje o tym fakcie Najemcę drogą mailową a Najemca jest zobowiązany w terminie 14 dni od otrzymania takiej wiadomości do dostarczenia nowej polisy zawartej we własnym zakresie, w przeciwnym razie najem wygasa.
 4. W przypadku nieobjęcia przedmiotów składowanych w Boxie ubezpieczeniem Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie polisy ubezpieczenia w terminie 3 dni od podpisania Umowy Najmu i utrzymywania jej przez cały okres trwania umowy, jej przedłożenia Wynajmującemu wraz z dowodem jej pełnego opłacenia, informowania o zmianach i aneksach do umowy ubezpieczenia i jej okazania na każde wezwanie Wynajmującego. Przedmiotowa umowa ubezpieczenia powinna również obejmować czas bezumownego składowania rzeczy w Boxie.
§7 Obowiązki Wynajmującego
 1. Wynajmujący jest zobowiązany:
 1. Wynajmujący  ma prawo dostępu do Boxu w trakcie obowiązywania Umowy Najmu wyłącznie w celu dokonania okresowych kontroli stanu technicznego, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa, Umowy lub Regulaminu, w przypadku pożaru, sytuacji nagłych,  w celu usunięcia zagrożenia, awarii systemów zabezpieczających lub innego stanu wyższej konieczności oraz w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, Umowie Najmu lub Regulaminie.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do zmiany kodu dostępu w przypadku jego utraty, nie częściej niż raz na pół roku. Za wydanie nowego kodu dostępu przed upływem 6 miesięcy pobierze opłatę w wysokości 15 zł.
 3. Wynajmujący ma prawo do dokonania relokacji rzeczy przechowywanych przez Najemcę w Boxie do innego Boxu w sytuacji awarii lub konieczności przeprowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych lub remontowych lub w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa. Wynajmujący jest zobowiązany do uprzedzenia o powyższym Najemcy  a  Najemca do uczestniczenia w przeprowadzce. W przypadku gdy pomimo ustalenia terminu przeprowadzki Najemca nie będzie w niej uczestniczył, Wynajmujący ma prawo do otwarcia Boxu i przeniesienia składowanego towaru do innego Boxu o takiej samej powierzchni. W takim przypadku Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie przechowywanej własności najemcy tylko w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Koszty niezbędnego przeniesienia ponosi wynajmujący.
§8 Obowiązki Najemcy

1.Najemca zobowiązany jest do:

Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o wszelkich wadach lub uszkodzeniach, które wystąpią w Boxie w okresie obowiązywania umowy. W powyższych sytuacjach naruszeń obowiązków Najemcy, Wynajmujący realizując ustawowe prawo zastawu może sprzeciwić się odebraniu przedmiotów Najemcy składowanych w Boxie tak w czasie trwania Umowy Najmu jak i po jej wygaśnięciu oraz zablokować kod dostępu do czasu uregulowania należności czy ponownego wykonywania obowiązków Najemcy. W takim przypadku Wynajmujący może także umieścić rzeczy Najemcy w innym magazynie na koszt i ryzyko Najemcy.

2. W razie utraty  (zgubienia, zablokowania itp.) kodu dostępu do Zespołu magazynów samoobsługowych. Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem ponownego jego wydania w wysokości 15zł. Wszelkie działania związane z udostępnieniem nowego kodu lub jego odblokowaniem są możliwe jedynie w godzinach pracy biura administracyjnego. 

3. Najemca gwarantuje, że jest właścicielem lub osobą upoważnioną do zarządzania przedmiotami składowanymi w Boxie. W przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących własności  przechowywanych towarów zobowiązuje się do zwrotu ewentualnych kosztów lub strat poniesionych przez Wynajmującego w związku z tymi roszczeniami.

4.Najemca jest zobowiązany do usunięcia rzeczy z Boxu

§9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu jest Wynajmujący. Kontakt z Wynajmującym w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu korespondencyjnego lub adresu e – mail: modlinska@topbox.com.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usług. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane:

5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania Wynajmującego tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom consultingowym i audytorom, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi ochrony mienia, dostawcom serwerów, firmom windykacyjnym, firmom ubezpieczeniowym, operatorom płatności. Dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać dane  Najemcy w tych celach, chyba że Wynajmujący będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Najmecy lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 10 Monitoring wizyjny

Na terenie budynku w którym zlokalizowany jest magazyn tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest zainstalowany monitoring a Wynajmujący przechowuje zapisy monitoringu przez czas 30 dni. W związku z powyższym dane osobowe Najemcy, takie jak wizerunek, wygląd zewnętrzny, czy głos, zarejestrowane na tych zapisach będą przedmiotem przechowywania i przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa rzeczy składowanych przez Najemców w magazynie  w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz ustalania osób nieprzestrzegających postanowień Umowy Najmu oraz Regulaminu.

§ 11 Postanowienia dodatkowe
 1. Wynajmujący ma prawo do zmiany Regulaminu korzystania z magazynów samoobsługowych zwłaszcza w związku z:
 1. Wynajmujący jest zobowiązany do poinformowania o zmianie Regulaminu korzystania z magazynów samoobsługowych Najemcy listem zwykłym lub emailem. W przypadku niezaakceptowania zmian przez Najemcę ma on prawo rozwiązać Umowę Najmu zgodnie z par. 4 powyżej. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z  wypowiedzeniem umowy.
 2. Regulamin korzystania z magazynów samoobsługowych stanowi integralną część Umowy Najmu.