Oświadczenia Najemcy

Niniejszym oświadczam, że

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest Topbox Landbank Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  (adres al. J. Dąbrowskiego 46/1, 02-561 Warszawa). Kontakt możliwy jest również pod adresem email modlinska@topbox.com.pl


2.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu składania ofert przez Administratora, wystąpień do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. lub w celach marketingowych. Jeżeli  składanie ww. ofert następuje w związku z wykonywaniem umowy, o której mowa w pkt. 3, wówczas dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania umowy najmu, przewozu, zleceń obsługi przesyłek lub innych umów zawartych z Administratorem, likwidacji szkód oraz w celu obciążania karty kredytowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


4. Dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w celu obsługi zgłoszeń szkodowych w ramach obowiązujących polis dotyczących mienia wnoszonego do magazynów oraz przewożonych przez Administratora. 


5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania ww. umowy aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator będzie przetwarzał przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania ww. umowy, Administrator będzie mógł przechowywać dane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i/lub przez czas postępowania przed sądem najwyżczym prowadzonego na podstawie wniesionej skargi kasacyjnej i/lub do wygaśnięcia uprawnienia do wznowienia postępowania sądowego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.


6. W przypadku zgody, o której mowa w pkt 2 –dane będą przechowywane do czasu odwołania tej zgody lub w przypadku prawnie uzasadnionego interesu do jego wygaśnięcia. 


7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku zgody, o której mowa w pkt 2 – prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8. Podanie danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt 2, jest wynikiem zawartej umowy lub umów; stąd jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania tych danych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością wykonywania zawartej umowy.


9.Podanie danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt 2 jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością otrzymywania ofert.


10.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: kancelarie prawne, nasi podwykonawcy, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i utrzymania sieci, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie i przewozowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawnych, w tym sądy, organy ścigania lub komornicy.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych przez Topbox Landbank Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo cofnąć niniejszą zgodę w każdym czasie.